Mitsubishi theme running. Execute Mitsubishi wizards.